VOL.120广州行表妹夏瑶baby第二套图[23P]_夏瑶_美媛馆

VOL.120广州行表妹夏瑶baby第二套图[23P]_夏瑶_美媛馆

气回可以摄血以归神,可以生精以续命,不必治晕而晕除,不必止崩而崩断也。凡因虚血崩者,此方最宜通治,非仅治小产之血崩也。

第七章古圣今贤对疾病的认识。惟脉息沉细,四肢厥冷,诸医不效。

所谓欲泄不泄,化为脓血是也。 一剂吐血止,二剂经顺,连服十此方于补肾、补肝之中用引血归经之药,肝气不逆,肾气自顺也。

人生后天以脾胃之气为主,脾胃两伤,无气以养心,而惊之症起矣。夫背痈虽有阴阳之分,及至溃脓之后,宜补内不宜消外,则阴阳之症一也。

夫肝经生痈,多得之恼怒,予前条已畅论之矣。太史鲍君觉生,见之称善,劝付剞劂,余迟疑者久之;迄今所存之案日益多,友人江君晋三,复促梓行,窃不自揆,竟徇其请,因即其信于心而应于手者,聊录一二,尚乞海内高明君子,进而教之。

少顷又曰∶周身冷甚。 倘徒攻瘀血,则气闭不宣,究何益乎。

Leave a Reply